A D A T V É D E L M I   T Á J É K O Z T A T Ó

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja, hogy a Radland Trade & Consulting Kft. (székhely: H-1135 Budapest, Szent László út 34-38., cégjegyzékszám: 01-09-329081, adószám: 26504047-2-41, a továbbiakban: ”Társaság”) Önt, mint a www.radlandtrade.hu internetes oldalon elérhető honlapunk és a https://microkabel.hu webáruházunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét tömör, könnyen hozzáférhető módon, világos és közérthető nyelven tájékoztassuk Társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

 1. ADATKEZELÉSI ALAPELVEK, ADATKEZELŐ, ADATFELDOLGZÓK

 Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 1. a)      a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság” elve).
 2. b)     a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség” elve).
 3. c)      az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság” elve).
 4. d)     Társaságunk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük („pontosság” elve).
 5. e)      a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható („korlátozott tárolhatóság” elve).
 6. f)      megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben („integritás és bizalmas jelleg” elve).

Mi alapján kezeljük az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait Társaságunk eltérő jogalappal kezelheti attól függően, hogy Ön a személyes adatot Táraságunk milyen szolgáltatása igénybevétele során adta meg Társaságunk részére. Társaságunk kizárólag az Ön által Társaságunk rendelkezésére bocsátott személyes adatait kezeli, Társaságunk egyéb módon nem gyűjt személyes adatot Önről. A személyes adatok kezelésének jogalapjai az alábbiak lehetnek:

 1. a)      az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása;
 2. b)     előfordulhat, hogy az adatkezelés az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges;
 3. c)      egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű;
 4. d)     illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk, webáruházunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

Ki kezeli az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatainak kezelését a Radland Trade & Consulting Kft.  végzi.

– Társaságunk székhelye: H-1135 Budapest, Szent László út 34-38.

– Társaságunk telephelye: H-1135 Budapest, Szent László út 34-38.

– Társaságunk honlapjai:

Vállalati weboldal:       https://radlandtrade.hu/

Webáruház:                 https://.microkabel.hu

 

– postacímünk: H-1135 Budapest, Szent László út 34-38

– telefonszámunk: + 36-1-783-1751

– e-mail címünk: info@radlandtrade.hu

– adószámunk: 26504047-2-41

– cégjegyzékszámunk: 01-09-329086

 

A Radland Trade & Consulting Kft..-n kívül kik ismerhetik meg az Ön személyes adatait?

Társaságunk adatkezelési tevékenysége során előfordul, hogy egyes szolgáltatások nyújtásához, Társaságunkat terhelő kötelezettség teljesítéséhez, továbbá az Ön kényelme érdekében Társaságunk harmadik személyeket vesz igénybe. Ezen harmadik személyek („adatfeldolgozók”) Társaságunk megbízásából, Társaságunk nevében az Ön személyes adataival adatkezelési tevékenységet végezhetnek.

Társaságunk tárhelyszolgáltatója az Netmask Interactive Kft (székhelye: 1131 Budapest, Nővér u 110. cégjegyzékszám: 01-09-954570, e-mail cím: ugyfelszolgalat@netmask.hu, a továbbiakban: ”Tárhelyszolgáltató”). Társaságunk könyvelője Adóvalló Kft. (székhely: 5500 Gyomaendrőd Csokonai utca 29., a továbbiakban: ”Könyvelő”). Társaságunk jogi képviselője: név: Dr. Nagy Attila MBA Ügyvédi Iroda, székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 2., a továbbiakban: ”Ügyvéd”).

Társaságunk az alábbi futárszolgálatokkal (a továbbiakban együttesen: ”Futárszolgálat(ok)”) áll szerződéses kapcsolatban:

 

 

 

 1. TÁRSASÁGUNK ÁLTAL VÉGZETT ADATKEZELÉS

A jelen pontban arról olvashat tájékoztatást, hogy Társaságunk egyes tevékenységei során Társaságunk mely személyes adatait kezeli, milyen célból, milyen időtartamig, továbbá arról, hogy Társaságunknak ezen adatkezeléssel járó tevékenységeinek mi a jogalapja.

2.1 Regisztráció a radlandtrade.hu honlapon

A tevékenység rövid leírása: A honlapon Ön a ’Bejelentkezés és Regisztráció’ menüpontja alatt tud regisztrálni és a regisztrációval létrehozni saját felhasználói fiókját. A regisztráció csak a jelen pontban foglalt személyes adatok megadásával lehetséges, ezér,t ha Ön nem adja meg a regisztráció során kért személyes adatokat, a regisztrációja sikertelen. Sikertelen regisztráció esetében a bevitt adatok nem kerülnek rögzítésre. Ön a regisztráció során megadott személyes adatait a honlap ’Saját fiók’ menüpontja alatt tudja ellenőrizni, megváltoztatni és törölni. Társaságunk a felhasználói fiók törlését az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásaként és a regisztráció során megadott adatok törlése iránti kérelemként értelmezni. Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A fentieknek megfelelően Társaságunk a regisztráció során megadott adatokat törli, ide nem értve a már teljesített megrendelések adatait, amelyekkel kapcsolatos adatmegőrzési határidőkre kötelező számviteli és adójogi jogszabályok vonatkoznak.

Az adatkezelés célja: az Ön számára a kapcsolattartás megkönnyítése, teljesebb felhasználói élmény nyújtása.

Az adatkezelés jogalapja: tájékoztatáson alapulón önkéntes hozzájárulás.

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama: a felhasználói fiók törléséig vagy az adatkezeléshez való hozzájárulás egyéb módon történő visszavonásáig.

A személyes adatok címzettjei: a regisztráció során az Ön által a fentiek szerint megadott adatok a regisztráció véglegesítését követően egyből a Tárhelyszolgáltató szerverére kerülnek rögzítésre.

2.2 Termékrendelés a radlandtrade.hu.hu oldalon működő webáruházból

A tevékenység rövid leírása: Ön az adatokat a termék kosárba helyezését követően tudja megadni. A termékrendelés során az Ön által megadott adatok a termékrendelés véglegesítését követően (’Megrendelés’ gombra kattintással) kerülnek elküldésre Társaságunk részére.

Az adatkezelés célja: Társaságunk által forgalmazott termékek tárgyában kötött adásvételi szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése. Az e-mail cím kezelésének a célja a Társaságunkat az Ekertv. 6. § (2) bekezdése alapján terhelő jogszabályi kötelezettség (visszaigazoló e-mail küldése) teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Önnel kötött szerződés, illetve Társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, az Ön vásárlásainak adatai (termék, mennyiség, ár, időpont), fizetéssel kapcsolatos adatok (bankszámlaszám, utánvét), kiszállítási határidő.

Az adatkezelés időtartama: az adatokat Társaságunk a megrendelés teljesítésétől a polgári jog általános öt éves elévülési idő végéig (Ptk. 6:22. §) kezeli, ezt követően törli. A polgári jogi elévülési időn belül előfordulhat, hogy Ön és Társaságunk között jogvita merül fel, amely szükségessé teszi a konkrét megrendelés beazonosítását, amely az Ön által a termékrendelés során megadott adatokkal lehetséges. A termékrendelés során kiállított számlákat az Sztv. 169. § (1) és (2) bekezdései alapján a Társaságunk 8 évig köteles megőrizni.

A személyes adatok címzettjei: Társaságunk a Futárszolgálatok részére csak a termék kézbesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat továbbítja, így: az Ön nevét, szállítási címét, e-mail címét, telefonszámát. Az Ön nevének és szállítási címének továbbítása a termék kézbesítéséhez, az e-mail cím és a telefonszám pedig a kiszállításhoz szükséges kapcsolattartás, így különösen a kiszállítás konkrét időpontjának egyeztetése céljából szükséges. A termékrendelés során kiállított számlát Társaságunk a Könyvelő részére továbbítja. Társaságunk a megrendelés adatait jogvita esetében az Ügyvéd részére továbbíthatja.

 

2.3 Adatkezelés fogyasztói panaszkezelés során

A tevékenység rövid leírása: Ön a Társaságunktól vásárolt termékek vonatkozásában jogszabályból eredő jogával élve kellékszavatossági és/vagy jótállási igényt jelenthet be Társaságunk részére, továbbá élhet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott elállási jogával. Az Ön a panaszát az info@radlandtrade.hu e-mail címre írt e-maillel, vagy a + 36-1-783-1751 telefonszámon tett bejelentésével teheti meg. A telefonhívást Társaságunk nem rögzíti, az e-mailben írt panaszok egyből a Tárhelyszolgáltató szerverére kerülnek rögzítésre elektronikus formában.

Az adatkezelés célja: a Társaságunk által forgalmazott termékek tárgyában a jogszabályból eredő jótállási- és kellékszavatossági kötelezettség, továbbá vállalt jótállási kötelezettség alapján bejelentett igény teljesítése és kezelése, az egyéb panasz, vagy tájékoztatás iránti kérések megválaszolása.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Önnel kötött szerződés, illetve Társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, a panaszkezelés során megadott adatok.

Az adatkezelés időtartama: a beérkezett panaszokat (jótállási-, kellékszavatossági igény, kártérítési igény, elállási nyilatkozat, stb.) Társaságunk a polgári jogi általános öt éves elévülési idő végéig (Ptk. 6:22. §) kezeli, ezt követően törli. A polgári jogi elévülési időn belül előfordulhat, hogy Ön és Társaságunk között jogvita merül fel, amely szükségessé teszi a konkrét panasz beazonosítását, amely az Ön által a panaszbejelentés során megadott adatokkal lehetséges. Társaságunk a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (6) bekezdése alapján a szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni.

A személyes adatok címzettjei: A fogyasztói panaszkezelés során felvett adatokat Társaságunk szükség szerint az Ügyvéd részére továbbíthatja.

 

2.4 Adatkezelés a radlandtrade.hu és microkabel.hu honlapok meglátogatása során

A tevékenység rövid leírása: a honlapok meglátogatásával Társaságunk automatikusan adatokat gyűjt. Ezek a személyes adatok nem alkalmasak arra, hogy segítségükkel Önt közvetlenül beazonosíthassuk.

Az adatkezelés célja: a honlapok rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, a honlapokat érő támadások beazonosítása, a látogatottság mérésére, statisztikai célok.

Az adatkezelés jogalapja: Társaságunk ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a honlapok rendeltetésszerű és biztonságos működését biztosítani tudja.

A kezelt adatok köre: IP cím, a látogatás időpontja, a meglátogatott aloldalak adatai, az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa.

Az adatkezelés időtartama: az adatok naplózását a ok automatikusan végzik el, és 30, azaz harminc napig tárolják, majd automatikusan törlik.

A személyes adatok címzettjei: Társaságunk ezeket az adatokat senkinek nem továbbítja.

 

2.5 Hírlevélre feliratkozás

A tevékenység rövid leírása: Önnek a honlapok meghatározott felületén lehetősége van Társaságunk által e-mail útján kiküldésre kerülő, a termékekről, illetve Társaságunk által nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról stb. szóló hírlevélre történő feliratkozásra. Ön a hírlevelekre történő feliratkozás során megadott adatait bármikor módosíthatja és hírlevélről bármikor leiratkozhat az info@radlandtrade.hu e-mail címere küldött levéllel.

Az adatkezelés célja: Társaságunk termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése, akciók és kedvezmények kommunikálása.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása, amelyet a hírlevélre történő külön feliratkozással ad meg.

A kezelt adatok köre: név és e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama: az adatok kezelésének időtartama a leiratkozásig tart. Leiratkozás esetében Társaságunk a leiratkozás iránti kérelmet haladéktalanul feldolgozza, és a kérelem beérkezését követő 2, azaz kettő munkanapon belül az adatot törli.

A személyes adatok címzettjei: a hírlevélre történő feliratkozás során az adatok a Tárhelyszolgáltató szerverére kerülnek rögzítésre elektronikus formába

 

SÜTIK (COOKIE-K) HASZNÁLATA

Mik azok a sütik (cookie-k) és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről honlapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

Milyen sütiket használ a radlandtrade.hu honlap?

A honlap ún. rövid időtartamú sütiket (session-id cookies, vagy munkamenet sütik) használ, amelyek ideiglenesek és addig tárolnak információkat, ameddig Ön használja a honlapot, azt követően automatikusan törlődnek. A munkamenet sütik nélkülözhetetlenek a honlapunkon történő navigáláshoz, honlapunk kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. Ezek a sütik az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat és esetenként az Ön által kiválasztott nyelvet tárolják, de nem gyűjtenek Önről olyan információkat, melyekkel Önt azonosítani lehetne, vagy melyeket marketing célból fel lehetne használni.

A honlap ún. hosszú időtartamú sütiket (long term cookies) is használ, melyek hosszabb ideig vagy a tényleges manuális törlésig tárolnak információkat. A sütik tárolási ideje az Ön által használt internetböngésző beállításaitól is függhet. Társaságunk analitikai vagy teljesítményfigyelő sütiket is használ, amelyek célja, hogy megkülönböztesse és számlálhassa a honlap látogatóit és figyelni tudja, hogy a felhasználók miként használják a honlapot, például mely oldalakat látogatják a leggyakrabban, illetve kapnak-e hibaüzenetet honlapokról. Ezen sütik révén tárolja Társaságunk az Ön felhasználói nevét és jelszavát, biztonságos belépést nyújt a honlapra, biztosítja a honlap egységes megjelenését, valamint gyűjti a honlap használatával kapcsolatos információkat. Ezek a sütik nem gyűjtenek az Ön azonosítására alkalmas információkat, tekintettel arra, hogy az adatokat összesítve és névtelenül tárolják.

Társaságunk funkcionális sütiket is használ a honlapon. Ezek a sütik a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy Ön milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, megjegyzik az Ön korábbi felhasználói döntéseit (mint például a felhasználóneve, jelszava, a választott nyelv, a régió, ahol Ön tartózkodik, bejelentkezett-e egy korábbi munkamenet során, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében az Ön által végrehajtott felhasználói változtatások). Ön a funkcionális sütik alkalmazásával használhatja a honlap egyes szolgáltatásait. A funkcionális sütik nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét és Társaságunk nem használja fel azokat olyan célra, hogy hirdetéseket jelenítsen meg Önnek más weboldalakon keresztül.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a honlap esetleg nem az elvárt módon működik.

Társaságunk különböző szolgáltatások kódjait használja, melyek sütiket helyez(het)nek el az Ön számítógépén. Társaságunk az alábbi szolgáltatások kódjait használja: a Google Adwords remarketing  követő kódját, amelynek célja, hogy Társaságunk a Google Display hálózatba tartozó weboldalakon remarketing hirdetéseket jelenítsen meg az Ön számára; a Facebook pixel kódját, amelynek célja, hogy az Társaságunk a Facebookon hirdetéseket jelenítsen meg az Ön számára; a Google Analytics kódját, amelynek célja, hogy Társaságunk a honlappal kapcsolatos látogatottsági statisztikát gyűjtsön,

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat.

 

A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA, AZ ADATBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK

 

Mit kell tudni még Társaságunk adatkezeléséről?

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció, a termékrendelés illetve a Társaságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének, amelyért Társaságunk nem vállal felelősséget.

Ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

–        a regisztráció törlésével,

–        az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve

–        a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból 2, azaz kettő munkanapos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, továbbá bűncselekmény elkövetésének gyanúja esetében az adott regisztráció megszüntetésével egyidejűleg adatokat haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

 

Hogyan gondoskodunk az Ön személyes adatainak biztonságáról?

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával és a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakkal ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

Társaságunk külföldre nem továbbít adatot.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz és/vagy webáruházunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

 

JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK, AZ IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

 Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

–        Ön jogosult a Társaságunk által végzett adatkezelésről tájékoztatást kérni;

–        Ön jogosult a Társaságunk által kezelt személyes adatai helyesbítését, módosítását, kiegészítését kérni;

–        Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével);

–        Ön gyakorolhatja az adathordozhatósághoz valójogát;

–        Ön a bíróság előtt jogorvoslattal élhet, továbbá a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

–        Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

–        Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

–        Telefon: +36-1-391-1400

–        Fax: +36-1-391-1410

–        E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

–        Honlap: https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozóink által – feldolgozott

–        adatairól,

–        azok forrásáról,

–        az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,

–        időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,

–        az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,

–        adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá

–        az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 15, azaz tizenöt napon belül (legfeljebb azonban 1, azaz egy hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes, kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről való tájékoztatással.

Ön jogosult arra, hogy kérésére Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 15, azaz tizenöt napon belül (legfeljebb azonban 1, azaz egy hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljük elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 15, azaz tizenöt napon belül (legfeljebb azonban 1, azaz egy hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve, ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30, azaz harminc napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Társaságunk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk, ha az Adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása vagy szerződés teljesítése, és az adatkezelés automatizált módon történik. Ennek érdekében Társaságunk az Ön által kért adatokat – a konkrét adatokkal kapcsolatos adatkezeléstől függően – .jpg, .pdf, .doc, .ecxel formátumban adathordozó (első sorban CD) vagy elektronikus üzenet útján bocsátja az Ön, vagy az Ön által megjelölt más adatkezelő rendelkezésére,

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

Melyek a főbb, tevékenységünkre irányadó jogszabályok?

–  a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

–  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)

–  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

–  az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)

–  az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv.)

–  a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)

–  a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

–  a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.)

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására. Az Adatkezelési Tájékoztató és az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a http://www.radlandtrade.hu/?page_id=3&preview=truehttps://radlandtrade.hu/adatvedelem aloldalon történik.

Budapest, 2018. augusztus 08.